Biziň artykmaçlyklarymyz

 • 100+ Adamlar hünär topary

 • 2008-nji ýyl Biziň kompaniýamyz döredildi
 • 20000 Kwadrat metr faktorlar meýdany
 • 14 14 ýyl iş tejribesi

BIZIIS MISSION

JCRAFT ösüşi, dizaýny çuňlaşdyrmagy, gaýtadan işlemegi, gümrük önümçiligini we satuwy birleşdirýän mebel öndüriji.20000 inedördül metr zawod bar 100 100-den gowrak işgär professional Professional OEM / ODM hyzmatlaryny beriň.

Hyzmatlarymyz

 • Professional OEM / ODM öndürijileri

  Professional OEM / ODM öndürijileri

 • Bir hünärli hyzmatlar

  Bir hünärli hyzmatlar

 • Önümçiligiň ösüşi islendik wagt soralyp bilner

  Önümçiligiň ösüşi islendik wagt soralyp bilner

 • Custöriteleşdirilen hyzmatlar bar

  Custöriteleşdirilen hyzmatlar bar

 • Model hyzmaty elýeterli

  Model hyzmaty elýeterli

 • Professional önüm gaplamasy

  Professional önüm gaplamasy

Esasy önümler

Biz hakda

JCRAFT ösüşi, dizaýny çuňlaşdyrmagy, gaýtadan işlemegi, gümrük önümçiligini we satuwy birleşdirýän mebel öndüriji.20000 inedördül metr zawod bar 100 100-den gowrak işgär professional Professional OEM / ODM hyzmatlaryny beriň.

Aýratyn metbugat

 • Roomaşaýyş otagy-mebel

  Gülgüne beton kofe stolunyň peýdalary

  Concreteaşaýyş jaýyňyza beton kofe stoly bilen bir reňk goşmak isleýärsiňizmi?Özboluşly mebel bölegi bilen içerki dizaýnyňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, gülgüne beton kofe stoluny göz öňünde tutup bilersiňiz.Bu ýazgymyzda beton kofe stoluna eýe bolmagyň peýdalaryny öwrenýäris ...

 • beton çukur

  Näme üçin açyk kamin goşmaly?

  Öň hem belläp geçişimiz ýaly, açyk beton ot çukury köp peýdalary üpjün edýär.Bularyň arasynda ýokary çydamlylykdan we işleýşinden başlap, ösen açyk estetika çenli hemme zat bar.Açyk beton ot çukurynyň esasy artykmaçlyklary: Daşky ýerleriňizi gyzdyrýar Açyk beton ot çukury ...

 • açyk gül

  Fiberglas gül çüýşesi näme üçin has gowy?

  Iň uzak wagtlap gül küýzeleri esasan palçyk ýaly ýerüsti materiallardan ýa-da polat ýa-da alýumin ýaly metallardan ýasalypdyr.Olaryň köpüsi henizem bar.Şeýle-de bolsa, süýümli aýna gül çüýşelerini öndürmekde ösýän tendensiýa bar we munuň aňyrsynda gowy sebäp bar.Fiberglas täsirli hödürleýär ...

 • açyk beton-ot çukury

  Lighteňil beton ot çukurynyň 4 peýdasy

  Öý eýeleriniň köpüsi bu ýerlere ölçeg we ýylylyk goşmak üçin ot çukurlaryny ulanýarlar we beton ot çukurlary dizaýnyň berkligi we köp taraplylygy ýaly peýdalaryna uly isleg bildirýärler.Anyöne islendik anyk elementi ulanmak, esasanam gurnama wagtynda kynçylyklar bilen ýüze çykyp biler.Şonuň üçin has köp jaý eýeleri h ...

 • beton nahar saçagy

  Beton mebel hakda sorag we jogap

  Bu gün beton mebel hakda soraglary ýygnaýarys.Şübhe edýän soraglarymyz aşakdaky ýaly.Basymyrak bol.Oýun oýnaň Nädip we näme üçin we näme biziň bilen we bu sement mebelleri barada has köp bilmäge kömek eder.Beton nähili geýilýär?Gysga jogap: Hakykatdanam gowy - dogry ideg edilse.Beton gowy ...

 • içerde-ýönekeý-kofe-stol

  Beton kofe stollaryna uly isleg bildirilýär

  Durmuş derejesiniň çalt ýokarlanmagy bilen adamlar durmuşlaryny gowy duýmak üçin has köp wagt sarp edýärler.Boş wagtlarynda adamlar kofe wagtlaryny dostlary, maşgalasy bilen ýa-da howluda, bagda ýa-da beýleki eýwan meýdançalarynda hezil etmek isleýärler.Beton kofe stollary hökman ýo ...

icon_instagram_follow

Has giňişleýin maglumat üçin bizden soraň

jasonyan@jujiangcraft.com