Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly

Gysga düşündiriş:

Hakyky betondan ýasalan ýönekeý gapdal stoly ýa-da kofe stoly, häzirki zaman çeper eseri.Maddy galyňlygy şeýle bir ýeňil welin, ony rahat ýerleşdirip ýa-da hatda birleşdirip bolýar.Bu meşhur beton stoluň üýtgeşik dizaýny, şahsy ýerleşiş aýratynlyklaryňyza we kitaplara, gazetlere, içgi çüýşelerine we ş.m. ýerlere baglylykda M, W ýa-da B-ni ýada salýar, innowasion modul görnüşi sebäpli, islendik ýere ýerleşdirilip we köp usulda ulanylyp bilner.Diňe oturgyç kubasy bolsun ýa-da gapdal stollar, çakyr gaplary, otag bölekleri, tekje diwarlary, pollar ýa-da basgançaklar üçin ammar çözgüdi bolsun, häzirki zaman beton mebellerini ýaşaýyş meýdanyňyza birleşdirmek üçin dürli mümkinçilikleriňiz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Haryt ady Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Ölçegi Özbaşdak düzülip bilner
Material Aýna süýümli beton
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (3)
Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (1)

Şahsyýetden doly: Ahyrky tablisamyz açyk meýdany täzeden dikeltmek üçin güýçli gurluşy we tekiz silindr dizaýnyny kabul edýär.Bu gapdal stolda howlyny ýa-da howlyny güýçlendirip biljek özüne çekiji estetiki duýgy bar.

Häzirki zaman dizaýny: simpleönekeý silindr dizaýnyny kabul edýär.Bu gapdal stolda häzirki zaman dizaýn, degmek we dizaýn duýgusy bar.Simpleönekeý we nepis gurluş bilen bu tablisanyň minimalistik stili funksional stili görkezýär.

Concreteeňil beton: Bu gapdal stol tekiz görnüşli ýeňil betondan ýasalýar.Güýçli we çydamly gurluş köp agramlara çydap bilýär.

Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (2)
Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (6)

Beton gurluşy gaty berkdir.Onuň rustiki görnüşi açyk durmuşda amatlydyr.

Spaceeriňiz üçin aladasyz we adaty däl görnüşi döretmek üçin, gapdal stolumyz bezegiňize eklektiki bogem stilini getirmek üçin tekiz beton gurluşy çotga boýag bilen birleşdirýär.

Deprek görnüşi: deprek şekilli, silindr gurluşy, lampanyň inçe düýbi.Bu şekil, islendik iýmitleri ýa-da esbaplary ýerleşdirip biljek berk gurluşy üpjün edýär.

Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (4)
Köpburçly dizaýn beton stoluň gapdalyndaky kofe stoly (5)

Concreteeňil beton: Bu gapdal stol tekiz görnüşli ýeňil betondan ýasalýar.Güýçli we çydamly gurluş köp agramlara çydap bilýär.

Gurnama talap edilmeýär: gapdal stoly gutudan çykandan soň ulanyp bolýar.Embleygnamagyň zerurlygy ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň