Açyk ýapyk göçme ownuk tegelek beton gapdal stol

Gysga düşündiriş:

Stol, oturgyç ýa-da esas hökmünde ulanmagy halaýan köp funksiýaly açyk element.Güýç we hyzmat ömrüni üpjün etmek üçin ýörite tehnologiýa bilen gaty süýümli aýna we betonyň garyndysy ulanylýar.Işjeňleşdirilen oksidler, her bir eseri reňklemek üçin ulanylýar, uzak wagtlap dowam edýän tebigy daş ýaly uzak şöhle saçýar.

Açyk mebel we gül küýzeleri açyk oturgyçlardan uly nahar stollaryna çenli dürli ululykda we dizaýnda bolýar we häzirki zaman açyk önüm dizaýnynyň başynda durýar.Onuň ýeňil aýratynlyklary ony balkonlar, paluba meýdançalary we üçek baglary üçin örän amatly edýär, ýöne söwda gurşawyna uýgunlaşmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Lighteňil, ýöne güýçli

Öň möhürlenen içki diwar

Stilleriň we reňkleriň dürli görnüşi

Haryt ady Açyk ýapyk göçme ownuk tegelek beton gapdal stol
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Ölçegi Özbaşdak düzülip bilner
Material Aýna süýümli beton
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
Açyk ýapyk göçme kiçi tegelek beton gapdal stol (3)
Açyk ýapyk göçme kiçi tegelek beton gapdal stol (4)

Buzly çaý goýjak ýeriňiz ýok bolsa, oturyp dynç alyp bilmersiňiz.Daşky ýaşaýyş ýeriňize ýoldaş hökmünde beton daş stoly saýlaň.Entek oturgyç ýokmy?Bu gapdal stol iň oňat ýoldaşdyr.

Bu bezeg stoly islendik açyk meýdana täze görnüş goşar.

Bu bezeg stolunyň goýy çal ýüzügi açyk meýdana ajaýyp bezeg goşar.

Açyk ýapyk göçme kiçi tegelek beton gapdal stol (1)
Açyk ýapyk göçme kiçi tegelek beton gapdal stol (2)

Döwrebap stilde islendik açyk meýdan üçin amatly beton material, açyk gapdal stol, gözüňi gamaşdyrýan gara reňkde görkezilen asuda we ajaýyp tejribeden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Bu anyk stol bilen berk stil islendik açyk meýdanda meşhur aýratynlykdyr.Gapdal stol, içgiler, tabaklar we ş.m. üçin amatly ýer bolan dynç alyş meýdançasyny arkaýyn gutarmaga mümkinçilik berýär!Dizaýn ajaýyp, çal açyk gapdal stol bolsa güýçli, ajaýyp we moda.Galyň egrilen esasda emele gelýär, poroşok bilen örtülen gara alýumin bilen bezelýär we beton kompozitli tegelek beton iş stoly bilen tamamlanýar ... Görnüşi moda we ajaýyp köp taraply.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň