Beton mebel hakda sorag we jogap

Bu gün beton mebel hakda soraglary ýygnaýarys.Şübhe edýän soraglarymyz aşakdaky ýaly.Basymyrak bol.Oýun oýnaň Nädip we näme üçin we näme biziň bilen we bu sement mebelleri barada has köp bilmäge kömek eder.

Beton nähili geýilýär?

Gysga jogap: Hakykatdanam gowy - dogry ideg edilse.

Mebel üçin gowy material barmy?

Beton ajaýyp çydamly we gadymy döwürlerden bäri gurluşyk materialy hökmünde ulanylýar.Şeýlelik bilen, stol we oturgyç ýaly mebeller üçin hem meşhur materialdygyna geň däl.Beton stollar islendik möwsüm üçin ajaýyp wariantdyr.Klassiki, wagtlaýyn görnüşi hödürleýärler we saýlamaly köp stil bar.

Beton mebeliň dürli görnüşleri haýsylar?

Arhitektura beton potratçylarynyň köpüsi konferensiýa stollary, düşek stollary, kokteýl stollary, aksent stollary, oturgyçlar, düşekler, şäher oturgyçlary, kinetiki stollar we iş stansiýalary ýaly birnäçe mebel döredýär.

Beton mebeliň peýdalary näme?

Olar berk, güýçli we ýylylyga we çyzmaga çydamly, bu bolsa az könelmek we ýyrtylmak bilen birnäçe ýyllap dowam etjekdigini aňladýar.Sement naharhana toplumlaryny arassalamak hem aňsat, sebäbi agaç ýaly beýleki umumy naharhana stol materiallaryndan tapawutlylykda, suwa çydamly.

Esasy mebelleriň manysy näme?

Dogry ideg edilse, beton gaty çydamlydyr we döwülmeli däldir.Şeýle-de bolsa, beýleki daşlaryň hemmesinde bolşy ýaly, burçlar gödek zatlar bilen gaty täsir edip bilýär, şeýle hem inçe saçly çatryklar bolýar, şonuň üçin zeper ýetmezligi üçin umumy ideg etmegi maslahat berýäris.

Näme üçin agaçyň ýerine beton ulanmaly?

Şeýle-de bolsa, beton agaçdan has çydamly we täze binalara bolan zerurlygy azaldyp, iki-üç esse uzak dowam edýär.Gyşda ýylylygy saklamagy we tomusda sowadyşy ýokarlandyrmagy has köp energiýa tygşytlaýan jaýlary döredýär.

 beton nahar saçagy

Näme'beton gurluşygyň peýdasy we zyýany?

Beton gurluşygyň oňaýly taraplary

  • Beton ajaýyp çydamlydyr.…
  • Bu gaty uzyn.…
  • Beton gaty pol ýasaýar.…
  • Dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.…
  • Köplenç güýçlendirilmeli.…
  • Professional gurnama talap edilýär.…
  • Beton ýarylyp biler.

Beton stollar aňsat bolýarmy?

Beton, gözenekli materialdyr we şonuň üçin boýaga sezewar bolýar.Beton mebellerimizde, stollarymyz belliklerden we ownuk tegmillerden goramak üçin öndürilende, beton garyndyda goýlan möhürleýji bar.Bu möhürleýji bilen, betonyňyz köp gezek ajaýyp we tebigy görüner.

Beton ýyllar boýy kynlaşýarmy?

Tehniki taýdan beton bejergini hiç wagt bes etmeýär.Aslynda, wagtyň geçmegi bilen beton güýçlenýär we güýçlenýär.

Diňe jogap ýok, tapawudy bilen jogap berip bilersiňiztsoragsbeton mebellere bolan söýgä esaslanýar.Bir gün beton mebellere eýe bolarsyňyz, hasam söýgüliňiz hökmünde oňa degip bilersiňiz.

radantan-mebel-beton iş stoly


Iş wagty: Iýun-25-2023