Näme üçin açyk kamin goşmaly?

Öň hem belläp geçişimiz ýaly, açyk beton ot çukury köp peýdalary üpjün edýär.Bularyň arasynda ýokary çydamlylykdan we işleýşinden başlap, ösen açyk estetika çenli hemme zat bar.Açyk beton ot çukurynyň esasy artykmaçlyklary:

bag ot çukury

Daşky ýerleriňizi gyzdyrýar

Açyk beton ot çukury, daşarky işleriňize we giňişlikleriňize gözegçilik edýär.Daşarky temperaturanyň rehimdarlygy bolmaz.Mysal üçin, salkyn gijelerde açyk kamin bilen giňişligiňizi çalt gyzdyryp bilersiňiz.Daşky mebelleriňizi ojagyň ýanynda tertipläň, näçe sowuk bolsa-da myhmanlaryňyzy hezil edip bilersiňiz.

Gijeki yşyklandyryşy gowulandyrýar

Emeli yşyklandyryş gowy, ýöne adaty gaz ýa-da odun ýakýan kamin bilen üpjün edilen yşyk bilen deňeşdirenok.Daşarda gijeki ýygnanyşygy göz öňüne getiriň.Gowy içgilerden, tagamly iýmitlerden we açyk kaminiňizdäki ýylylykdan we ýagtylykdan doly.Şeýle hem, bir gije üçin açyk açyk romantik atmosfera döretmek üçin ot çukuryny ulanyp bilersiňiz.Amatly ýorgan goşuň, täze açyk kaminiňiziň ýylylygyndan lezzet alýan wagtyňyz gowy şerap içip, ýakyn adamyňyzyň ýanynda ýatyp bilersiňiz.

beton ot çukury

Deňeşdirmegiň daşynda çydamlylyk we garşylyk

Esasanam açyk gyzdyryjylar we şuňa meňzeş enjamlar bilen deňeşdirilende, açyk beton ot çukury bilen deňeşdirip bolmajak çydamlylyk alarsyňyz.Bu kaminler, stilini pida etmezden garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary hilli beton materiallardan ýasalýar.Güýçli ýagyş, güýçli şemal, yssy howa, hatda gar bolsun, açyk beton ot çukury bularyň hemmesine çydap biler.Şol kaminler ajaýyp we islendik daşarky ýerler üçin amatly.

Köpdürlüligi we özleşdirme opsiýalary

Açyk beton ojaklar köp taraply.Adaty ýa-da häzirki döwürden rustika çenli dürli daşky dizaýnlary dolduryp bilerler.Bu köpugurlylyk, mebelleri, reňkleri, esbaplary we giňişlik paýlanyşyny üýtgedip, açyk açyk sazlamalary döretmäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, açyk kaminler isleýşiňiz ýaly doly düzülip bilner.Öýüňiziň şahsyýetine we stiline has laýyk dizaýny saýlap bilersiňiz.

ot çukury

Öýüňiziň gaýtadan satuw bahasyny ýokarlandyrýar

Açyk beton ot çukurynyň ýene bir peýdasy, olaryň jaýyňyzyň bahasyna täsiri.Daşky dizaýnyňyzy güýçlendirýän açyk kamin goşmak, ýakyn wagtda satmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, emlägiňize has köp gymmatlyk goşup biler.Açyk ojaklar köplenç owadan bezelipdir.Şonuň üçin birini gurmak eýwanyňyza nepislik we rahatlyk duýgusyny berip biler. Daşky kaminler köplenç owadan bezelendir.Şonuň üçin birini gurmak eýwanyňyza nepislik we rahatlyk duýgusyny berip biler.

Döwrebap alyjylar köplenç owadan dizaýn edilen açyk ýerleri gözleýärler.Şeýlelik bilen, açyk kaminiňiziň üsti bilen ýylboýy ulanyp boljak eýwan bolmagy, hökman gyzyklanýan alyjylary özüne çeker.


Iş wagty: Iýul-15-2023