Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly

Gysga düşündiriş:

[Dizaýneriň jikme-jiklikleri]: Öýüňize üýtgeşik häsiýetiň yzyny goşmak üçin bu ajaýyp häzirki zaman ýapyk / açyk ýörite stoly ulanyň.
[Güýçli we köptaraply] Güýçli çal çal betondan ýasalan, ajaýyp görnüşe eýe;içgiler, iýmitler, yşyklandyryş ýa-da ýaşyl ösümlikleri görkezmek
divanlaryň, oturgyçlaryň ýa-da düşekleriň gapdalynda görkezilip bilner.
[HER KÖMEK ÜÇIN PINE SIZE]: Giňligi / 13,75 dýuým, beýiklik / 19inç
[Gurnama talap edilmeýär]: Gelenden soň doly ýygnanan, örän amatly, derrew öýüňizden lezzet alyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Hünärmenler tarapyndan aýratyn el

Sement we süýümli aýna kompozitden ýasalan

Iň oňat ýagdaý üçin açyk howada demden soň çygly saklamak

Zeper ýetmezlik üçin birnäçe gatlak gorag

ýokary hilli ussatlygy we deňi-taýy bolmadyk stili üpjün etmek

Haryt ady Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Ölçegi Özbaşdak düzülip bilner
Material Aýna süýümli beton
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (3)
Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (1)

Açyk gapdal stol, ajaýyp fokus nokadyny döretmek üçin tekiz gara reňkli gutarýar.

Goşmaça agram goşmazdan çydamly güýç döretmek üçin netijeli işleýän süýümli aýnadan we beton garyndysyndan ýasalan.

Bu materiallar durnukly we ýylyň dowamynda laýyklygy optimizirlemek üçin zerur bolan açyk howada ulanmak üçin işlenip düzülendir.

Minimalizmiň özüne çekiji tejribesi, bu gapdal tablisalar özbaşdak aksent hökmünde täsirli ýa-da gatlakly görünmek üçin has uly ýerlerde köp ulanylyp bilner.

Bu köptaraply aksent ýaşaýyş ýerleri üçin amatlydyr.

Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (2)
Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (6)

Gyzykly, amaly, ajaýyp, döwrebap we ýylmanak.Beton gabygy, ýokary hilli, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, zeper ýetirmek aňsat däl, size açyk we açyk howada tejribe berýär.

beton material, gaty we çydamly.

Ajaýyp mebel, esbaplar we çeper eserler häzirki zaman çal çal stoly ylhamlandyrdy.

Onuň asudalyk estetiki, döwrebap eseri döretmek üçin beton güýç we çydamlylygy bilen geometriýany birleşdirýär.

Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly..Ük göterijilik ukyby - 10 funt ýük göterijilik ukyby - 10 funt

Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (5)
Aýratyn dizaýn meýdany iş stoly beton gapdal stoly (4)

Leumşak, ajaýyp we minimalist - häzirki zaman kofe stoly gaty

Senagat taýdan ylhamlanan islendik bag / içerki dizaýn üçin amatly.

Beton gurluşy gaty berkdir.Onuň rustiki görnüşi açyk durmuşda amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň