Lighteňil beton ot çukurynyň 4 peýdasy

Öý eýeleriniň köpüsi bu ýerlere ölçeg we ýylylyk goşmak üçin ot çukurlaryny ulanýarlar we beton ot çukurlary dizaýnyň berkligi we köp taraplylygy ýaly peýdalaryna uly isleg bildirýärler.Anyöne islendik anyk elementi ulanmak, esasanam gurnama wagtynda kynçylyklar bilen ýüze çykyp biler.Şonuň üçin has köp öý eýesi has netijeli çözgüt hökmünde ýeňil agramly beton ot çukurlaryna ýüz tutdular.

Designeňil beton ot çukurlaryny dizaýnyňyza goşmagyň dört peýdasyna seredeliň.

 

Köpdürlüligi bilen dizaýn

Fireangyn çukurlary häzirki zaman öý dizaýnynda yzygiderli meşhur dizaýn elementi boldy.

ABŞ-nyň habarlary üçin Devon Torsbi: "Gyşyň sowuk aýlarynyň köpüsini içerde saklaýan käbir ýerlerinde-de öý eýeleri daşardan has lezzet almaga mümkinçilik berýän açyk ýaşaýyş mümkinçiliklerini gözleýärler" -diýdi.Däp bolşy ýaly, bu açyk kamin ýaly zatlary aňladýar.Thoseöne olara köp ideg gerek we çygly, sowuk howada başlamak kyn bolup biler.

Açyk meýdanyňyzyň esasy aýratynlygy bolsun ýa-da üçekdäki bag bezegiňiziň ajaýyp bölegi bolsun, ýeňil beton ot çukury daşky görnüşiňizi artdyrar we dizaýnyňyza zerur bolan ýerlerde, tegelek ot çüýşesinde ýa-da ot çukury stolunda bolsun.Betondan ýasalanlygy sebäpli, adaty açyk kamin saklamagy talap etmeýär.

bag mebel toplumy

Pes hyzmat bilen ýokary dizaýn

Fireangyn çukuryňyzy ulanmagyň aňsatlygyndan başga-da, açyk meýdanyňyz üçin ot çukuryny saýlanyňyzda, zerur bolan islendik ýatda saklamagy islärsiňiz.Ulanylan materiallara baglylykda, ot çukuryňyzy tebigy elementlerden goramak üçin möhürleýji ýa-da beýleki bezegleri ulanmagyňyz zerur bolup biler.

Betonöne betonyň berkligi we ýangyn çukurlarynyň ýasalmagy sebäpli, JCRAFT-dan ýeňil beton ot çukurlary az hyzmat edýär we beýleki daşarky materiallar ýa-da açyk kaminler ýaly yzygiderli gözegçilik edilmegini talap etmeýär.UV şöhleleri solmaýar, reňksiz ýa-da patina JCRAFT beton.Diýmek, haýsydyr bir möhürleýji ýa-da beýleki gorag serişdesini ulanmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok, JCRAFT ot çukurlaryny zerur bolsa ýumşak sabyn we suw ergini bilen arassalap bolýar.

Betonyň berkligi

Beton öý gurluşygynda ulanylýan iň çydamly materiallardan biridir, şonuň üçin Jcraft ýaly markalaryň dowamly boljak ot çukur önümlerini döretmek üçin betona bil baglamagynyň manysy bar.

Beton howa şertleriniň we howa şertleriniň köpüsine çydap bilýär, bu jaý eýelerine dizaýn elementleriniň wagt synagyndan geçip biljekdigine rahatlyk berýär.

Beton hem ýangyjy däl we JCRAFT-iň ýörite betony, beýleki materiallar ýaly gün şöhlesiniň täsirinden erbetleşmeýär, şonuň üçin 10 ýyldan, ot çukuryňyzy alan günüňiz ýaly reňkde bolar.Bu ýokary çydamly material hem zyýankeşlere garşydyr, şonuň üçin öý eýelerine mör-möjekler ýa-da zyýan berijiler sebäpli ot çukuryndaky zeper ýa-da abatlaýyş işleri barada alada etmeli bolmaz.

JCRAFT-dan ýeňil beton ot çukurlary, ömrüňi dogry ideg etmek we ýaşaýyş jaý arzalary üçin 5 ýyl kepillik bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir.

beton ot çukury

Gurmak aňsatlygy

Beton çydamlylygy sebäpli meşhurlykdyr, ýöne jaý eýeleri ýangyn çukury ýaly agyr beton dizaýn elementini saýlamak bilen ýüze çykyp biljek kynçylyklary hemişe öňünden görmeýärler.

Jcraft ot çukurlary ýeňil beton bilen ýasalýar, bu bolsa eltip bermegi we gurnamagy has netijeli edýär.Gurluşyk döwründe wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýan (we birnäçe kelle agyry) işi ýerine ýetirmek üçin forklift gerek bolmaz (agyr beton ot çukurlary bilen umumy mesele).

Minimalist stil-peç


Iş wagty: Iýun-29-2023