Habarlar

 • Gülgüne beton kofe stolunyň peýdalary

  Gülgüne beton kofe stolunyň peýdalary

  Concreteaşaýyş jaýyňyza beton kofe stoly bilen bir reňk goşmak isleýärsiňizmi?Özboluşly mebel bölegi bilen içerki dizaýnyňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, gülgüne beton kofe stoluny göz öňünde tutup bilersiňiz.Bu ýazgymyzda beton kofe stoluna eýe bolmagyň peýdalaryny öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Näme üçin açyk kamin goşmaly?

  Näme üçin açyk kamin goşmaly?

  Öň hem belläp geçişimiz ýaly, açyk beton ot çukury köp peýdalary üpjün edýär.Bularyň arasynda ýokary çydamlylykdan we işleýşinden başlap, ösen açyk estetika çenli hemme zat bar.Açyk beton ot çukurynyň esasy artykmaçlyklary: Daşky ýerleriňizi gyzdyrýar Açyk beton ot çukury ...
  Koprak oka
 • Fiberglas gül çüýşesi näme üçin has gowy?

  Fiberglas gül çüýşesi näme üçin has gowy?

  Iň uzak wagtlap gül küýzeleri esasan palçyk ýaly ýerüsti materiallardan ýa-da polat ýa-da alýumin ýaly metallardan ýasalypdyr.Olaryň köpüsi henizem bar.Şeýle-de bolsa, süýümli aýna gül çüýşelerini öndürmekde ösýän tendensiýa bar we munuň aňyrsynda gowy sebäp bar.Fiberglas täsirli hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Lighteňil beton ot çukurynyň 4 peýdasy

  Lighteňil beton ot çukurynyň 4 peýdasy

  Öý eýeleriniň köpüsi bu ýerlere ölçeg we ýylylyk goşmak üçin ot çukurlaryny ulanýarlar we beton ot çukurlary dizaýnyň berkligi we köp taraplylygy ýaly peýdalaryna uly isleg bildirýärler.Anyöne islendik anyk elementi ulanmak, esasanam gurnama wagtynda kynçylyklar bilen ýüze çykyp biler.Şonuň üçin has köp jaý eýeleri h ...
  Koprak oka
 • Beton mebel hakda sorag we jogap

  Beton mebel hakda sorag we jogap

  Bu gün beton mebel hakda soraglary ýygnaýarys.Şübhe edýän soraglarymyz aşakdaky ýaly.Basymyrak bol.Oýun oýnaň Nädip we näme üçin we näme biziň bilen we bu sement mebelleri barada has köp bilmäge kömek eder.Beton nähili geýilýär?Gysga jogap: Hakykatdanam gowy - dogry ideg edilse.Beton gowy ...
  Koprak oka
 • Beton kofe stollaryna uly isleg bildirilýär

  Beton kofe stollaryna uly isleg bildirilýär

  Durmuş derejesiniň çalt ýokarlanmagy bilen adamlar durmuşlaryny gowy duýmak üçin has köp wagt sarp edýärler.Boş wagtlarynda adamlar kofe wagtlaryny dostlary, maşgalasy bilen ýa-da howluda, bagda ýa-da beýleki eýwan meýdançalarynda hezil etmek isleýärler.Beton kofe stollary hökman ýo ...
  Koprak oka
 • Beton mebelleriň tendensiýasynyň iň esasy 4 sebäbi

  Beton mebelleriň tendensiýasynyň iň esasy 4 sebäbi

  1. Çydamly we gaty geýinýän beton mebel agaç, aýna ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan mebel ýaly aňsat çyzylmaýar ýa-da çiplenmeýär we ony kesmek üçin gyrasyna gaty agyr zat gerek.Beton mebel, täsirlere, tegmillere we açyk elementlere garşy durmak ukyby bilen üýtgeýär, ...
  Koprak oka
 • Beton mebelde GRFC näme üçin hökmany?

  Beton mebelde GRFC näme üçin hökmany?

  Beton awtoulag ýollaryndan ýa-da ammar pollaryndan has köp ulanylýan döwürde, betonyň özi ösmelidigi geň däldir.Aýna süýümli demir beton - ýa-da gysga wagtlaýyn adaty beton üçin GFRC we desi ýüze çykanda ýüze çykýan meseleleri çözýän goşmaça maddalar goşýar ...
  Koprak oka
 • Beton durmuşa dolan

  Beton durmuşa dolan

  Aýdym dinastiýasynyň şahyry Tao uanuanmingiň pikiriçe, ol oglan bolansoň, umumy däp-dessurlary berjaý etmeýärdi we aslynda daglyk we ajaýyp durmuşy gowy görýärdi.Menem şeýdip, soň ýene bir tebigy durmuş ýoluna gaýdyp geldim.Erkekler bilen ajy dawa-jenjelden gutulanymda, erkin ýaşaýaryn we ...
  Koprak oka
 • Iň oňat reňkli süýümli aýna ekýänleri saýlamak üçin maslahatlar

  Iň oňat reňkli süýümli aýna ekýänleri saýlamak üçin maslahatlar

  Ösümlikçiňiz içerde ýa-da açyk bolsun, reňk saýlamak ösümlikleriňiziň gülläp ösmeginde we daşky gurşawa ýetirýän täsirinde uly rol oýnaýar.Bu ýazgyda, reňk teoriýasy baradaky bilimlerimizi dizaýn nukdaýnazaryndan we ösümlikleriň küýzelere has ýeňil we garaňky reňkler bilen nähili jogap berjekdigini paýlaşarys.Biz ...
  Koprak oka
 • Näme üçin her kime süýümli aýna gül küýzesi gerek

  Näme üçin her kime süýümli aýna gül küýzesi gerek

  Daş-töweregimizdäki ösümlikleriň artykmaçlyklaryny görkezmek üçin köp gözlegler geçirildi.Mesele, her kimiň öň gazon, howly ýa-da bagly jaýda ýaşamaga hukugy ýok.Onda, adaty adam üçin nädip ösümlik alyp bileris?Bu bizi şu günki esasy häsiýetimize alyp barýar, f ...
  Koprak oka
 • Gatnaşykda beton mebelleri tertipleşdirmegiň iň oňat usuly

  Gatnaşykda beton mebelleri tertipleşdirmegiň iň oňat usuly

  Eýwan ýumşak ýagtylyga we ýyldyzly asmana tomaşa edip, günortan çaý üçin dynç alýar.Beton mebelleriň ýerleşdirilmegi diňe bir daşky görnüşe täsir etmän, eýsem giňişlikde nähili hereket edýändigini hem kesgitleýär.Veranda beton mebelleri nädip tertipleşdirmeli?Hatda beýlekileriň siziň dizaýnyňyza nähili garaýandyklaryny görkezýär ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5