beton bazasy açyk tegelek beton kofe stoly

Gysga düşündiriş:

Beton we süýümli aýna iş stolunyň kombinasiýasyny kabul edýär.Diňe owadan däl, gurluşyň durnuklylygyny saklaýar we has berk edýär.Amatly gurnama installation Gurmak, dürli sahnalara gabat gelmek üçin örän amatly, ýönekeý we owadan bolup, ýaşaýyş jaýy we ýatylýan otag ýaly maşgaladaky her bir sahna laýyk gelýär.Dürli zerurlyklara görä dürli ululykdaky iki toplumy erkin birleşdirip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Haryt maglumatlary

Bu bezeg stoly islendik açyk meýdana täze görnüş goşar.

Haryt ady Daşarda beton esas Tegelek beton kofe stoly
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Ölçegi Özbaşdak düzülip bilner
Iş stoly materialy Aýna süýümli beton
Esasy material Aýna süýümli beton
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
beton bazasy açyk tegelek beton kofe stoly
beton esas açyk tegelek beton kofe stoly (8)

Iş stolunyň reňkleri we materiallary düzülip bilner

Bu bezeg stolunyň goýy çal ýüzügi açyk meýdana ajaýyp bezeg goşar.

beton bazasy açyk tegelek beton kofe stoly (10)

Beton bazasy durnukly we berkdir.

Beton iş stoly, minimalist dizaýn, nirede goýulýandygyna garamazdan daşky gurşaw bilen gowy birleşdirilip bilner.

beton binanyň daşynda tegelek beton kofe stoly (12)
beton esas açyk tegelek beton kofe stoly (5)

Şahsyýetden doly: Stolumyz açyk meýdanyňyza janlylyk goşmak üçin häzirki zaman gurluşyny kabul edýär.Jadylaýjy estetika bilen bu gapdal stol hökman islendik jaýy güýçlendirer.

Döwrebap stilde islendik açyk meýdan üçin amatly beton material, açyk gapdal stol, gözüňi gamaşdyrýan gara reňkde görkezilen asuda we ajaýyp tejribeden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Bu anyk stol bilen berk stil islendik açyk meýdanda meşhur aýratynlykdyr.Gapdal stol, içgiler, tabaklar we ş.m. üçin amatly ýer bolan dynç alyş meýdançasyny arkaýyn gutarmaga mümkinçilik berýär!Dizaýn ajaýyp, çal açyk gapdal stol bolsa güýçli, ajaýyp we moda.Galyň egrilen esasda emele gelýär, poroşok bilen örtülen gara alýumin bilen bezelýär we beton kompozitli tegelek beton iş stoly bilen tamamlanýar ... Görnüşi moda we ajaýyp köp taraply.

beton bazasy açyk tegelek beton kofe stoly (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň