Sorag-jogap

Soraglar
1.Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji, golaýdaky howa menzilinde ýerleşýän zawodymyz.

2. Material näme?

Önümlerimiz poliresinden, süýümli aýnadan ýasap biler.

3. MOQ näme?

MOQ ululygymyza esaslanýar, ululygy kiçi tipli önümler bolsa, MOQ 500pc bolar, ululygy Orta we kiçi görnüşli bolsa, MOQ 300pc bolar, ululygy cuhk görnüşi bolsa, MOQ 100pc bolar, ululygy Uly görnüşli bolsa, MOQ 50pc bolar.

4. Katalogyňyzy we baha sanawyňyzy berip bilersiňizmi?

Hawa, elektron katalogymyz bar, haýsy önümleriň gyzyklydygyny bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, soň katalogyňyzy poçtaňyza iberip bileris.

Önümlerimiziň köpdügine görä, ilki bilen gyzykly zatlaryňyzy saýlamagyňyz zerur, soň bolsa jikme-jiklikleri size hödürleýäris.

5. Öz dizaýnymy düzmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, pikiriňizi aýdyp ýa-da suratlar bilen üpjün edip bilýänçäňiz, OEM we ODM elementlerini ýasap bileris, müşderilerimiz üçin köp OEM taslamasyny etdik.

nusga wagty 7-15 gün bolar.

Mysal üçin töleg, önümiň ululygyna görä alynýar, ululygy 20 sm H ýaly, 200 dollar töleýäris, sargyt mukdary 2000pc-den köp bolsa, ösýän çykdajy yzyna gaýtarylyp bilner.

6. Önümlerimizde logotip bolup bilermi?

Hawa, logotipiňizi önümlerde ýasap bileris, iki ýolumyz bar, biri dekal, biri göni önümlere oýulýar.

7. Nusga berip bilersiňizmi?

Hawa, nusgany üpjün edip bileris, sargyt mukdary MOQ-a ýetse, nusganyň bahasy gaýdyp geler we siz diňe kurýer ýüküni göterersiňiz.

8. Hil kepilligiňiz barada näme aýdyp bilersiňiz?

Nädogry bukjamyz sebäpli dörän konteýner önümleriniň zaýalanmagy üçin 100% jogapkärçilik çekýäris.Bizde gaty berk QC topary bar, olar ak göwrede we boýagdan soň harytlary birin-birin barlarlar.

9. Töleg şertleri näme?

Az mukdarda 1000 $ -dan az, paypal, günbatar bileleşigi, heläkçiligi kabul edýäris.

Köp mukdarda 2000 $ -dan gowrak, gözümizde LC, TT gözümizde (30% goýum + BL nusgasyna garşy 70% balans) kabul edýäris.

10. ippingük daşaýan ýükler barada näme aýdyp bilersiňiz?

Harytlary kurýer, deňiz, howa arkaly iberip biljekdigimizi haýyş edýäris.

isleýän mukdaryňyzy we haýsy iberiş ýoluny saýlaýandygyňyzy aýdyň, ýük daşaýan ýükleri jikme-jik barlamaga kömek ederis.