Gorglass şekilli minimalistik stil beton gapdal stoly

Gysga düşündiriş:

Bu bezeg stoly islendik açyk meýdana täze görnüş goşar.

Bu bezeg stolunyň çal ýüzügi açyk meýdana ajaýyp bezeg goşar.

Beton material.

Islendik açyk meýdan üçin amatly

100 ýyldan gowrak wagt bäri iň ýokary hilli we deňi-taýy bolmadyk stil önümlerini öndürmäge borçlanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Hünärmenler tarapyndan aýratyn el

Sement we süýümli aýna kompozitden ýasalan

Iň oňat ýagdaý üçin açyk howada demden soň çygly saklamak

Zeper ýetmezlik üçin birnäçe gatlak gorag

Haryt ady Gorglass şekilli minimalistik stil beton gapdal stoly
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Ölçegi Özbaşdak düzülip bilner
Material Aýna süýümli beton
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
beton gapdal stoluň ululygy
beton gapdal stoly

Şahsyýetden doly: Stolumyz açyk meýdanyňyza janlylyk goşmak üçin häzirki zaman gurluşyny kabul edýär.Jadylaýjy estetika bilen bu gapdal stol hökman islendik jaýy güýçlendirer.

Häzirki zaman dizaýny: Bu gapdal tablisada hakyky döwrebap eserleriň daşky görnüşini, degmegini we dizaýnyny döretmek üçin ýönekeý sagat aýnasy şekili bar.Simpleönekeý we nepis gurluş bilen bu tablisanyň minimalistik stili funksional stili görkezýär.

Concreteeňil beton: Bu gapdal stol tekiz görnüşli ýeňil betondan ýasalýar.Güýçli we çydamly gurluş köp agramlara çydap bilýär.

Ölçegi: Size we mebelleriňize iň oňat ululykdaky aksessuarlary saýlaň.

Gurnama talap edilmeýär: gapdal stoly gutudan çykandan soň ulanyp bolýar.Embleygnamagyň zerurlygy ýok.

beton gapdal tablisa 2
beton gapdal tablisa 3

Leumşak, ajaýyp we minimalist - häzirki zaman kofe stoly gaty

Senagat taýdan ylhamlanan islendik bag / içerki dizaýn üçin amatly.

Beton gurluşy gaty berkdir.Onuň rustiki görnüşi açyk durmuşda amatlydyr.

Açyk gapdal stol, ajaýyp fokus döredip, çal çal reňkde ýuwulýar.

Çydamly güýç döretmek üçin süýümli aýna bilen betonyň garyndysyndan ýasalýar.

Goşmaça agram goşulmady.Bu materiallar durnukly we açyk howada ýörite işlenip düzülendir.

beton gapdal tablisa 4
Gorglass şekilli minimalistik stil beton gapdal stol (6)

Yearylyň dowamynda laýyklygy optimizirlemek üçin ulanmak möhümdir.Minimalistik synag synaglary, bular

Tarap tablisalary garaşsyz urgular ýaly täsirli ýa-da has uly ýerlerde köpeltmekde ulanylyp bilner.

Gatlak görnüşi.Bu köpugurly aksent ýaşaýyş ýerleri üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň