Fiberglas gül çüýşesi näme üçin has gowy?

Iň uzak wagtlap gül küýzeleri esasan palçyk ýaly ýerüsti materiallardan ýa-da polat ýa-da alýumin ýaly metallardan ýasalypdyr.Olaryň köpüsi henizem bar.

Şeýle-de bolsa, süýümli aýna gül çüýşelerini öndürmekde ösýän tendensiýa bar we munuň aňyrsynda gowy sebäp bar.Fiberglas bu beýleki materiallaryň ähli artykmaçlyklaryny we artykmaçlyklaryny hödürleýär.

Ine bilmeli zatlaryňyz - Öýüňizi ýa-da ofisiňizi daşardaky ýa-da içindäki ösümlikler bilen geýjek bolsaňyz, satyn almagyň wagty gelende süýümli aýnany göz öňünde tutuň.

1. weeňil

Fiberglas ýeňil materialdyr.Daşky gurşawa laýyk aňsatlyk bilen aýlanyp bolýar.Süýümli aýna ekýäniň peýdalaryndan biri we bu ýeňillik bilen baglanyşykly.Bilşiňiz ýaly palçyk, polat ýa-da alýumin gül küýzeleri aňsatlyk bilen birnäçe ýüz funt agyr bolup biler.Alýumin ýeňil, ýöne tapmak aňsat däl.

Boş süýümli aýna gül çüýşesi - elmydama uly - gaty ýeňil.Bir ýa-da iki adam iň uly süýümli aýna küýzeleri aňsat we täsirli hereket edip biler, şonuň üçin olary ähli möwsümlerde aýlamak isleseňiz gorkmaň.

süýümli aýna gül küýzesi

2. Çydamlylyk

Süýümli aýna küýzeler üçin çydamly materialdyr.Süýümli aýna diňe bir ýeňil däl.Adatdan daşary ýokary intensiwlik-agram gatnaşygy bar.Bizde gaty san ýok, ýöne polat bilen deňeşdirilende has gowudyr.Elbetde, plastmassa ekýänlerden has ýokarydyr.

Alýumin, ähtimal agyrlyk derejesinde ýeňer, ýöne ony görmek aňsat däl.Fiberglas, tersine, elýeterli we elýeterli.Süýümli aýna küýzeleriň iň uly ösümlikleriňizi saklap biljekdigi hakda alada edýän bolsaňyz, gorkjak zat ýok.

uly gül küýzesi

3. Howa çydamly

Süýümli aýna ekýänler ýapyk we açyk ýerler üçin ajaýyp.Bu toýundan ýa-da metaldan artykmaçlyk däl-de, plastmassadan artykmaçlykdyr.Howa çydamly süýümli aýna, küýzeleriňizi içerde däl-de, açyk howada ýerleşdirjek bolsaňyz, alada döredip biler.Plastmassa wagtyň geçmegi bilen gün şöhlesinde peselýär we netijede reňkini ýitirýär.

Plastmassa bilen deňeşdirilende galyp, plastmassadan has güýçlidigine garamazdan, süýümli aýna bilen bolup geçmeýär.Bu, ofis we baglar ýaly ýapyk we açyk ýerler üçin süýümli aýnany ajaýyp edýär.

ak gül küýzesi

Bagyňyzy ýa-da ofisiňizi ösdürip ýetişdirmek üçin çydamly, ýokary hilli ekýänleri gözleýän bolsaňyz, süýümli aýna ekýänler hakykatdanam iň oňat wariantydyr.Ösümlikler hökman merkezi basgançakda bolmaly bolsa-da, süýümli aýna gül küýzesi islendik ýaşaýyş ýa-da täjirçilik ösümlik dizaýnyna ajaýyp täsir edýär.


Iş wagty: Iýul-06-2023